• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

ผู้อำนวยการ จิสด้า มอบคู่มือการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศทางการทหารด้วยโปรแกรม ArcGIS ให้กับผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก

ผู้อำนวยการ จิสด้า มอบคู่มือการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศทางการทหารด้วยโปรแกรม ArcGIS ให้กับผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ทำการมอบ คู่มือการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศทางการทหารด้วยโปรแกรม ArcGIS ให้แก่ พลตรีอานนท์ คงสุข ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก หลังจากที่ได้มีการการดำเนินการภายใต้กรอบบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่าง กองทัพบก และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลของกองทัพบกในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า และเกิดประสิทธิผล