• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

วันคล้ายวันสถาปนา สทอภ.

วันคล้ายวันสถาปนา สทอภ.

3 พฤศจิกายน 2560 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. หรือ GISTDA ครบรอบปีที่ 17 เราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ตามนโยบายและภารกิจที่สำคัญ เร่งด่วน ของประเทศ เพื่อสร้างความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป