• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าดึงภาคีร่วมจัดสัมมนา “เกษตรกรรม 4.0 เท่าทันภูมิอากาศด้วยภูมิสารสนเทศ”

จิสด้าดึงภาคีร่วมจัดสัมมนา “เกษตรกรรม 4.0 เท่าทันภูมิอากาศด้วยภูมิสารสนเทศ”

19 ธันวาคม 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจิสด้า ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนา “เกษตรกรรม 4.0 เท่าทันภูมิอากาศด้วยภูมิสารสนเทศ” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัย และใช้ประโยชน์ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ ภูมิอากาศกับภาคการเกษตรของประเทศไทย, ดิน น้ำ อากาศเชื่อมโยงเชิงพื้นที่ พัฒนาวิถีเกษตรไทย, บทบาทของภูมิสารสนเทศและสถานีตรวจวัดสภาพอากาศในการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่, การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศเพื่อการเกษตร โดยไฮไลท์เป็นการเสวนา “เกษตรกรรม 4.0 เท่าทันภูมิอากาศด้วยภูมิสารสนเทศ ทำให้ได้ ไปให้ถึง” การจัดสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 220 คน