• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

จิสด้าโชว์สุดยอดผลงานใน Big Bang 2018

จิสด้าโชว์สุดยอดผลงานใน Big Bang 2018

     เริ่มขึ้นแล้วสำหรับงาน Digital Thailand Big Bang 2018 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้เข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย ภายใต้คอนเซป “โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1- 3 อิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2561
     จิสด้า เข้าร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้ โดยนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการ ธีออส-2  เพื่อต้องการสื่อสารให้ประชาชนเห็นว่า ธีออส-2 ไม่ใช่เป็นแค่ดาวเทียม แต่เป็นการต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยในอนาคตได้มีระบบวางแผน ตัดสินใจ ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสถานการณ์เชิงพื้นที่ของประเทศอย่างละเอียด ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการในทุกพื้นที่ของประเทศมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน ภายใต้ระบบที่เป็น 1 เดียว
     โดยระบบธีออส-2 จะช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถวางนโยบายในการพัฒนาประเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในภารกิจหลักที่สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการภัยพิบัติ ด้านความมั่นคงของรัฐและสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการจัดการเมืองและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ด้านการจัดการเกษตร ด้านการจัดการน้ำ
ธีออส-2 จึงถือเป็นมิติใหม่ของวงการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของชาติ ที่จะมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงภาคประชาชน เพื่อสร้างความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพราะธีออส 2 เป็นของคนไทยที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมพัฒนาและใช้ประโยชน์นั่นเอง
     นอกจากนี้จิสด้ายังจัดแสดงระบบเพื่อช่วยสนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและแม่นยำ อาทิ GISAVIA เป็นระบบที่พัฒนาขึ่นสำหรับรองรับการเติบโตของการจราจรทางอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน่านฟ้าหรือการจราจรทางอากาศ และบำเพ็ญ เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟและโคมลอย เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากศ อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกกับเกมส์ภายในบูทอีกด้วย