• ภาษาไทย
  • English

จ้างโครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้ออม การแพทย์ สาธารณสุข ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง