• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

ร่างขอบเขตของงาน และข้อกำหนดการจัดซื้อระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง

ร่างขอบเขตของงาน และข้อกำหนดการจัดซื้อระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

Tuesday, 28 October 2014 to Thursday, 30 October 2014

ประกาศร่างวันที่

Tuesday, 28 October 2014