• ภาษาไทย
  • English

ทีม GISTDA ถึงพื้นที่แล้ว และเริ่มวางแผนงานร่วมกับทีมค้นหาเฉพาะกิจ