• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า จัดสัมมนาแนวทางการให้บริการและการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำร่อง (GNSS)

จิสด้า จัดสัมมนาแนวทางการให้บริการและการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำร่อง (GNSS)

    13 กันยายน 2559 ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จิสด้า จัดสัมมนาแนวทางการให้บริการและการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำร่อง (GNSS) โดยเชิญหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมแผนที่ทหาร เข้าร่วมกำหนดรูปแบบของหน่วยงานกลางในการให้บริการข้อมูลจากโครงข่าย GNSS ของประเทศ การสัมมนาในวันนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องเร่งดำเนินการและทำความเข้าใจร่วมกัน โดยเฉพาะการดำเนินงานภายในของแต่ละหน่วยงานในการให้บริการข้อมูล GNSS ซึ่งจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบในการให้บริการข้อมูล เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบ GNSS สามารถครอบคลุมการใช้งานบริการในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม แนวทางการให้บริการและการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำร่อง (GNSS) นั้น มีคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการประสานและริเริ่มให้เกิดการบูรณาการวางแผน แลกเปลี่ยน และบริหารจัดการ GNSS ตามมาตรฐานสากล เพื่อผลักดันให้เป็นระบบกลาง เพื่อการใช้งานของหน่วยงานต่างๆและการบริการสาธารณะต่อไป