• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

ประกาศผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาล ก.พ. ประจำปี 2560

ประกาศผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาล ก.พ. ประจำปี 2560

ตามที่ สทอภ. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 ในระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) จำนวน 1 ทุน นั้น
บัดนี้ ครบกำหนดรับสมัครแล้ว และมีผู้สนใจสมัครจำนวน 1 คน คือ นางสาวเสาวณีย์ ศรีชาย วิศวกร สปท. ในการนี้ สยศ. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นแล้ว นางสาวเสาวณีย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ จึงประกาศให้นางสาวเสาวณีย์ ศรีชาย เป็นผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลต่อไป รายละเอียดดังไฟด์แนบ

AttachmentSize
01122016160759-0001_copy.pdf656.36 KB
วันที่ของประกาศ: 
ศุกร์, 2 ธันวาคม 2016
หมวดหมู่ของประกาศ: