• ภาษาไทย
 • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

หลักเกณฑ์การเยี่ยมชมดูงาน สทอภ.

หลักเกณฑ์การเยี่ยมชมดูงาน สทอภ.

ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานภายในสำนักงาน

เพื่อให้การเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน ภายในสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ออกประกาศฉบับนี้ไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สทอภ. เปิดให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน 2 แห่ง คือ สทอภ. สำนักงานใหญ่ ที่ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 -16.30 น. โดยการขอเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานแต่ละครั้ง จะต้องมีผู้เยี่ยมชมไม่ต่ำกว่า 15 ท่านขึ้นไป รายละเอียดดังนี้

1.1  การเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน ณ สทอภ. สำนักงานใหญ่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ไม่เกิน 50 ท่าน  ประกอบด้วย

 • บทบาทและภารกิจของ สทอภ. (ชม Mutimedia และบรรยาย 10-15 นาที)
 • การผลิตแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม (บรรยายประมาณ 25-30 นาที)
 • การบริการข้อมูลจากดาวเทียม และผลิตภัณฑ์ต่างๆของ สทอภ. (บรรยาย ประมาณ 30-45 นาที)
 • การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม สถานการณ์ปัจจุบัน และการบรรเทาแก้ไขปัญหาสังคม ด้านต่างๆ โดยเลือกหัวข้อ ดังนี้
  • ภัยพิบัติ (บรรยาย 30-40 นาที)
  • การเกษตร (บรรยาย 30-40 นาที)
  • ป่าไม้ (บรรยาย 30-40 นาที)
  • สมุทรศาสตร์ (บรรยาย 30-40 นาที)

1.2 การเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ตำบลทุ่งสงขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไม่เกิน 150 ท่าน ประกอบด้วย

 • แนวคิดและการจัดตั้ง อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation   Park: SKP) (บรรยายประมาณ 15-20 นาที)
 • แผนงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park: SKP)   (บรรยายประมาณ 15-20 นาที)
 • การปฏิบัติการดาวเทียม
  • การวางแผนถ่ายภาพด้วยดาวเทียมไทยโชต (บรรยายประมาณ 15-20   นาที)
  • การควบคุมดาวเทียมไทยโชต (บรรยายประมาณ 15-20 นาที)
  • การรับสัญญาณ การผลิตข้อมูลภาพและคลังข้อมูลดาวเทียม (บรรยาย   ประมาณ 25-30 นาที)
 • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอวกาศ  (ประมาณ 15 นาที)
 • เยี่ยมชมห้องนิทรรศการดาวเทียมไทยโชต (ประมาณ 10 นาที)

ทั้งนี้ เนื้อหาต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับคณะผู้เยี่ยมชมได้
 

2. ขั้นตอนการติดต่อขอเข้าเยี่ยมขม ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. สามารถทำได้ดังนี้  

2.1  ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน สทอภ. พร้อมสำรองวัน เวลาและสถานที่ล่วงหน้า 7 วันทำการ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-4543 หรือทางโทรสาร 02-143-9586-87 ระหว่างเวลา 08:30 - 16:30 น. หากมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาจะต้องแจ้ง สทอภ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ *กรณีหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ไม่มีหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานมายัง สทอภ. สทอภ. ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

2.2  ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ.  (Download ตัวอย่างหนังสือฯ) โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมชม ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน รายชื่อคณะผู้เยี่ยมชมโดยละเอียด พร้อมแนบเอกสารแจ้งหัวข้อหรือรายการที่สนใจสำหรับการเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. (Download เอกสารหัวข้อหรือรายการสำหรับเยี่ยมชมกิจการและดูงาน) มายัง สทอภ. ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือทางโทรสาร 02-143-9586-87

2.3  สำหรับสถาบันการศึกษา สทอภ. อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. ได้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

 

เอกสารอ้างอิง: ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง การเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานภายในสำนักงาน