• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

การเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (Internet GIS and Web Map Server)

การเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (Internet GIS and Web Map Server)

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 จิสด้า ได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อ การเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (Internet GIS and Web Map Server) ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้บรรยาย โดยมีนางสาวปราณปริยา วงค์ษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้การต้อนรับ 
การฝึกอบรมดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้มาตรฐาน OGC (Open Geospatial Consortium) และ ISO (International Standard Organization) และเรียนรู้การให้บริการแผนที่บนอินเทอร์เน็ต การจัดสร้างระบบการให้บริการข้อมูลที่เรียกว่า OGC Web Map Service โดยใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source Software) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในหลักการพื้นฐานของระบบ Web Map Service (WMS) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อผู้ใช้กับผู้ให้บริการข้อมูลในระบบ ที่เรียกว่า Geospatial Data Clearinghouse โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายระดับตามที่เจ้าของข้อมูลกำหนด สามารถดูคำอธิบาย หรือ Metadata ของข้อมูล สามารถดูภาพ (Bitmap) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่วาด (Render) แล้วผ่าน Web ด้วย Raster Format ต่างๆ และสามารถใช้ฟังก์ชั่นของการดูข้อมูล GIS เพื่อแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ทราบถึงแนวโน้มของเทคโนโลยี Internet GIS Application ในอนาคต (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 31 ท่าน ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน วันที่ 12-16 มิถุนายน 2560)

Tags: