• ภาษาไทย
  • English

การแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน (EEC Junior City Planner) จังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)

การแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน (EEC Junior City Planner) จังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)

การแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน (EEC Junior City Planner) จังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน (EEC Junior City Planner) จังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) วัตถุประสงค์เพื่อ ใฟ้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในด้ายภูมิสารสนเทศ การวางแผนเมืองยุคใหม่ และเป็นกลไกลสำคัญในการนำความรู้สู่การพัฒนาพื้นที่ สร้างเสริมสมรรถนะในด้านนักคิดที่มีวิสัยทัศน์และนักพัฒนาและวางแผน
 

Download File

AttachmentSize
Image icon s_17612832-1972-10130.jpg345.59 KB