• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "THAI TECH EXPO 2018" ยกขบวนเทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "THAI TECH EXPO 2018" ยกขบวนเทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนคนไทยชมงาน THAI TECH EXPO 2018 นำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก 15 หน่วยงานภายใต้สังกัด และหน่วยงานเครือข่าย โดยคัดเลือกผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สำคัญ รวมทั้งการบริการด้านต่างๆ ที่โดดเด่นและสอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2561 โดยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ฮอลล์ 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ภายในงานดังกล่าว สทอภ. ได้นำเสนอผลงานเข้าร่วมแสดง จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

1. การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจบนพื้นที่ EEC ด้วยอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ : ซึ่งเป็นการสนับสนุนและรองรับการเกิดขึ้นของนวัตกรรมและการสนับสนุนผู้ประกอบการด้าน Aerospace Industries โดยดำเนินงานรูปแบบใหม่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ จากการใช้นวัตกรรม

2. โครงการอาชีวะสร้างชาติ เกษตรอัจฉริยะ (Smart-Precision Farming) : เป็นโครงการที่ ส่งเสริมการนำระบบดาวเทียมนำร่องโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) แบบพิกัดแม่นยำสูง มาพัฒนาเพื่อใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีการเกษตร ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรองรับเกษตรกรรมยุค Thailand 4.0

3. Ignite : Innovative Internship Program : เป็นโครงการที่พัฒนากำลังคน ให้มีความรู้ความสามารถ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา รวมถึงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา กับการปฏิบัติงานจริงภายในห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ