• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศตามแผนแม่บท

จิสด้าบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศตามแผนแม่บท

สทอภ. จัดทำโครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ และจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานตามข้อกำหนด (FGDS) ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2560 ร่วมกับหน่วยงานผู้ผลิต จำนวน 20 จังหวัด ในปี 2562  โดยนำร่อง 2 จังหวัดแรกคือ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561