• ภาษาไทย
  • English

การประยุกต์ใช้ข้อมูล GNSS CORS

การประยุกต์ใช้ข้อมูล GNSS CORS

แนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้ ข้อมูล GNSS CORS รองรับการใช้งานของทั้งหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยเฉพาะวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (SME) ให้สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (High- Technology Industrial) จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

Tags: