• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศสำหรับ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62037055105 ระหว่างวันที่ 6 - 13 มี.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)