• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 ยื่นข้อเสนอราคาวันที่ 3 เมษายน 2562 เลขที่โครงการ 62037432453