• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาบอร์ดและทดสอบ VHF/UHF Transceiver เพื่อดาวเทียม SSS-2B ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ยื่นข้อเสนอราคาและเทคนิควันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เลขที่โครงการ 62047366135