• ภาษาไทย
 • English

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
 1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
 2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543
 3. ประวัติความ ,ตราสัญลักษณ์ ,วิสัยทัศน์ ,เป้าประสงค์ ,พันธกิจ
 4. Profile GISTDA
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  พ.ศ.2561 – 2564 
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
 2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)พ.ศ.2543
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A Q&A
O9 Social Network Social Network
แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รายงานผลการดําเนินงานของ สทอภ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. ขั้นตอนการบริการข้อมูลโดยไม่คิดมูลค่า

 2. คู่มือกระบวนงานสืบค้นด้วยระบบ

 3. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการจำหน่ายข้อมูลและการสั่งซ์้อข้อมูล (ฉบับที่2) พ.ศ.2556

 4. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการจำหน่ายข้อมูลและการสั่งซื้อข้อมูล พ.ศ.2554

การให้บริการ
O14 มาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลการให้บริการปี พ.ศ.2562 (เดือนมกราคม-เมษายน 2562)
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ไตรมาสที่2
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 1. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส)
 2. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)
 3. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 3)
 4. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 4)
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชนแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) ระยะ 5 ปี (งบประมาณ 2561-2565)

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ครั้ง 14/2560

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 1. ระเบียบ สทอภ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2553
 2. ประกาศฯเรื่อง ข้อกำหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ สทอภ.
 3. แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
 4. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.2555
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี สรุปผลการดำเนินงานจัดฝึกอบรม In House ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

สรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560

สรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลปีงบประมาณ 2562 เดือนมกราคม -เดือนเมษายน 2562

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. หลักเกณฑ์การบริหารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
  งบประมาณประจำปี
 2. จิสด้าผลึกกำลังร่วมบูรณาการขับเคลื่อน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดน่าน
 3. Gistda AIP ส่งเสริมการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวทุ่งกุลา G-Rice Thungkula ให้วิสาหกิจชุมชนไปใช้ในจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่คุณค่า ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทจริตคอร์รัปชั่นสำนักงานพัฒนาเทคโนยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ "
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ รายงานผลการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ”
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานพัฒนาเทคโนยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน )
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(รอบ 12 เดือน)
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ สทอภ.
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 1. ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 2. หลักเกณฑ์การบริหารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาสและภิมิสารสนเทศ (องค์การหาชน)เรื่อง แนวนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต หลักเกณฑ์ว่าด้วยการร้องเรียนและการพิจารณาร้องเรียน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2557
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาสและภิมิสารสนเทศ (องค์การหาชน) เรื่อง แนวปฏิบัติการรับของขวัญ
O47 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 1. ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)เรื่อง แนวนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 2. หลักเกณฑ์การบริหารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2560