• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางเพื่อจัดเก็บและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ของ สทอภ. (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กย. 2558 เวลา 9.00 - 15.30 เงินค่าซอง 50 บาท)

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางเพื่อจัดเก็บและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ของ สทอภ. (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กย. 2558 เวลา 9.00 - 15.30 เงินค่าซอง 50 บาท)

ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางเพื่อจัดเก็บและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ของ สทอภ.
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
09/10/2014

ประเภทของประกาศ