• ภาษาไทย
  • English

กรมการข้าว สกสว. ร่วมมือกับ จิสด้า นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice เสริมการจัดการข้อมูลข้าวรายแปลงตามโครงการนาแปลงใหญ่และข้าวอินทรีย์ (ล้านไร่) ทั่วประเทศ

กรมการข้าว สกสว. ร่วมมือกับ จิสด้า นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice เสริมการจัดการข้อมูลข้าวรายแปลงตามโครงการนาแปลงใหญ่และข้าวอินทรีย์ (ล้านไร่) ทั่วประเทศ

          วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว นางกานดาศรี ลิมปาคม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ข้าราชการกรมการข้าวและเจ้าหน้าที่ จิสด้า. ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลข้าว เพื่อสนับสนุนงานนโยบายของรัฐบาล ด้วยการนำ G-Rice แอพพลิเคชั่น นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน ที่ จิสด้า พัฒนาขึ้น มาใช้ในการจัดการข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (ล้านไร่) ทั่วประเทศ
          กรมการข้าวและจิสด้า นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice มาใช้ครั้งนี้ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลข้าวเชิงพื้นที่ (Area Based) กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2558 – 2662 จำนวน 2,741 แปลง พื้นที่ 3,102,303 ไร่ เกษตรเข้าร่วม 220,614 ราย และกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ (ล้านไร่) ทั่วประเทศ ภายใต้นโยบายรัฐบาล  G-Rice เป็นแอพพลิเคขั่น ช่วยบริหารจัดการข้อมูล ในการจัดเก็บ ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผล และรายงานผล ข้อมูลการเพาะปลูก การจัดการตลอดฤดู และผลผลิตข้าวรายแปลง ของกลุ่มนาแปลงใหญ่และข้าวอินทรีย์ภายใต้โครงการ ผ่าน G-Rice Mobile Application ที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมภูมิสารสนเทศออนไลน์ G-Rice Web Application โดยกรมการข้าวโดย ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้จัดการแปลงใหญ่ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) รวมทั้งเกษตรกร Smart Farmer ที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ทั่วประเทศ ทำหน้าที่จัดเก็บ นำเข้า วิเคราะห์ และรายงานผล โดยจะนำมาใช้ในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวฤดูนาปี 2562/63 ซึ่งข้อมูลการเพาะปลูกและผลผลิตข้าวที่บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จะเป็นข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารจัดการนโยบายของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างรายได้ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร
          การที่กรมการข้าวและ จิสด้า นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice เสริมการจัดการข้อมูลข้าวรายแปลงตามโครงการนาแปลงใหญ่และข้าวอินทรีย์ (ล้านไร่) ทั่วประเทศครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ของ 7 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมชลประทาน (ชป.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กรมวิชาการเกษตร (วก.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมการข้าว (กข.)  และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ที่มีการลงนามเมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์