• ภาษาไทย
  • English

คณะดูงานจาก Zhejiang University, China เข้าเยี่ยมชมดูงาน

คณะดูงานจาก Zhejiang University, China เข้าเยี่ยมชมดูงาน

        วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชา College of Environmental and Resource Sciences(CERS) of Zhejiang university, China จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ จิสด้า สำนักงานใหญ่ โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการ สทอภ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมบรรยายให้ความรู้ พร้อมกับ นายยุธภูมิ โพธิราชา นักภูมิสารสนเทศ และ นางวราทิพย์ บัวแก้ว รักษาการหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ  เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อาจารย์ และ นักศึกษา ได้มีการนำเสนอผลงานที่ได้ทำการวิจัย พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงผลงานวิจัยอีกด้วย

Tags: