• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้ GMIS นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” โครงการร่วมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และการทดลองใช้ระบบพยากรณ์อากาศการเกษตรระดับท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

GISTDA ถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้ GMIS นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” โครงการร่วมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และการทดลองใช้ระบบพยากรณ์อากาศการเกษตรระดับท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านนายรังสรรค์ ไผ่สำฤทธิ์ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ผสทอภ.)  นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ นายยุทธภูมิ โพธิราชา นักภูมิสารสนเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ GISTDA ถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การใช้ GMIS นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” โครงการร่วมกันสู้ อยู่อย่างพร้อมตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยสำนักนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำนักสารสนเทศ มูลนิธิชัยพัฒนา และ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี ได้ร่วมสำรวจจัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกและแปลงเพาะปลูกข้าว ของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” โครงการร่วมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2562 ผ่านระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา หรือ GMIS การจัดทำข้อมูล ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ในลักษณะ Area Based และเพื่อประโยชน์ในการติดตาม รายงานผลของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” โครงการร่วมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม ที่มีสมาชิก จำนวน 29 ราย แปลงเพาะปลูกข้าว 50 แปลง พื้นที่ 575 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลพุคา ตำบลหนองทรายขาว ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ และตำบลโคกกระเทียม อำเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี การจัดทำข้อมูลในครั้งนี้ Gistda ได้นำข้อมูลน้ำท่วมซ้ำซากที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2560 มาศึกษา ดูค่าสถิติที่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลกข้าวของสมาชิก จากผลการศึกษาพบว่า มีแปลงเพาะปลูกข้าวจำนวน 34 แปลง ใน 4 ตำบล เกิดน้ำท่วม 1- 5 ครั้ง และ แปลงเพาะปลูกข้าว จำนวน 16 แปลง ใน 3 ตำบล เกิดน้ำท่วม 6 – 10 ครั้ง ซึ่งผลการศึกษาครั้งจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลูกในอนาคต
          การถวายรายงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเรื่องเดิมที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”โครงการรวมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม จังหวัดลพบุรี และได้มีพระราชดำริให้สำนักสารสนเทศ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ สำนักนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : Gistda จัดทำข้อมูล สารสนเทศทางภูมิศาสตร์แบบที่ จังหวัดสุรินทร์ ได้มีพระราชดำริว่า “ให้จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เหมือนแบบที่จังหวัดสุรินทร์”
          การนี้ ผสทอภ. ได้ถวายรายงานฯ การทดลองใช้ระบบพยากรณ์อากาศการเกษตรระดับท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’  ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ GISTDA ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักสารสนเทศมูลนิธิชัยพัฒนา และ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโดน โดยการทดลองมีการพยากรณ์ 3 ระดับ ได้แก่ ความละเอียดเชิงพื้นที่ 18 กิโลเมตร ข้อมูลพยากรณ์ราย 3 ชั่วโมงล่วงหน้า 10 วัน (โดเมน1),  ความละเอียดเชิงพื้นที่ 6 กิโลเมตร ข้อมูลพยากรณ์ราย 1 ชั่วโมงล่วงหน้า 72 ชั่วโมง (โดเมน2) และความละเอียดเชิงพื้นที่ 2 กิโลเมตร ข้อมูลพยากรณ์ราย 1 ชั่วโมงล่วงหน้า 48 ชั่วโมง (โดเมน3) เพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องของระบบฯ ทั้งนี้ สทอภ. ได้ติดตั้งสถานีตรวจอากาศเพื่อการเกษตรที่ อบต.หนองโดน จากการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝน ระหว่างข้อมูลพยากรณ์อากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของกรมอุตุนิยมวิทยา กับสถานีตรวจวัดอากาศของ สทอภ. ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน–16 กรกฎาคม 2562 (โดเมน1) และ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน–16 กรกฎาคม 2562 (โดนเมน 2 และ 3) พบว่ามีความถูกต้องร้อยละ 72 ทั้ง 3 ระดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อมูลน้ำฝนรายวันมีความสอดคล้องกัน แต่ปริมาณน้ำฝนคาดการณ์จากข้อมูลพยากรณ์อากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง มีปริมาณน้อยกว่าฝนที่วัดได้จากสถานีตรวจวัดอากาศ (หมายเหตุ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ข้อมูลน้ำฝนนำมาใช้ถ้ามีฝนตกหรือปริมาณน้ำฝนคาดการณ์รายวันน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร/วัน เท่ากับฝนไม่ตก)

Tags: