• ภาษาไทย
  • English

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ.

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ.

          เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของสทอภ.
ครั้งที่ 6/2562 เวลา 10.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี