• ภาษาไทย
  • English

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม 417 ชั้น4 อาคารอุทยานแห่งชาติ ถ.พระราม 6