• ภาษาไทย
  • English

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14 รายการ งบประมาณ 105,009.80 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
25/07/2019

ประเภทของประกาศ