• ภาษาไทย
  • English

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Regional Training Course : Data Analytic for Sustainable Development จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Regional Training Course : Data Analytic for Sustainable Development จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้. นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Regional Training Course : Data Analytic for Sustainable Development จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

  1. “ห้องปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต” เพื่อทราบถึงกระบวนการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต และ
  2. “ห้องปฏิบัติการรับสัญญาณดาวเทียม”เพื่อทราบถึงกระบวนการทำงานในส่วนของการรับสัญญาณดาวเทียมไปจนถึงการผลิตภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ให้แก่ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อภาพต่อไป
Tags: