• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่จากคุณค่าดินแดนสุวรรณภูมิ เชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62087240291 ระหว่างวันที่ 20 - 28 ส.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 และผู้เสนอราคาจะต้องมานำเสนอผลงานในวันที่ 3 ก.ย. 2562 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ สทอภ. ชั้น 6 ห้องประชุม Visionization)

ประกวดราคาจ้างการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่จากคุณค่าดินแดนสุวรรณภูมิ เชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62087240291 ระหว่างวันที่ 20 - 28 ส.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 และผู้เสนอราคาจะต้องมานำเสนอผลงานในวันที่ 3 ก.ย. 2562 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ สทอภ. ชั้น 6 ห้องประชุม Visionization)

ประกวดราคาจ้างการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่จากคุณค่าดินแดนสุวรรณภูมิ เชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 4,000,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ