• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62097569276 ระหว่างวันที่ 27 - 4 ต.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น., เสนอราคาวันที่ 7 ต.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.