• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการติดตามและตรวจสอบการทุจริต

จิสด้าหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการติดตามและตรวจสอบการทุจริต

มื่อวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562 ณ จิสด้าร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นำโดยนายติติยะ  ชื่นตระกูล ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการ ร่วมประชุมและหารือแนวทางในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้กับภารกิจของหน่วยงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อาทิ การติดตามและตรวจสอบการทุจริตการจัดทำโครงการของหน่วยงานทั่วประเทศ โดยมี นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้