• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารสถานีดาวเทียม THEOS จำนวน 8 เครื่อง, อาคาร Visionarium จำนวน 12 เครื่อง, อาคารควบคุมดาวเทียม THEOS จำนวน 9 เครื่อง, อาคาร สภ. จำนวน 1 เครื่อง, อาคาร Space Inspirium จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 33 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง