• ภาษาไทย
  • English

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องเล่นโซนที่ 5 Gyroscop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องเล่นโซนที่ 5 Gyroscop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
12/05/2020

ประเภทของประกาศ