• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาผู้นำชมนิทรรศการ ประจำโซนที่ 3-4 และประสานงานเข้าชมแบบหมู่คณะเพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง