• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาผู้นำชมนิทรรศการ โซนที่ 1-2 และให้บริการบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง