• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน Cloud Service ภายใต้โครงการระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63127239010 ระหว่างวันที่ 17 - 24 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 25 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน Cloud Service ภายใต้โครงการระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63127239010 ระหว่างวันที่ 17 - 24 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 25 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน Cloud Service ภายใต้โครงการระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 600,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2564

ประเภทของประกาศ