• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนา Algorithm และระบบวิเคราะห์ไฟป่าด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (รับเอกสารฝ่ายพัสดุฯ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) ระหว่างวันที่ 17 - 24 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. (ยื่นเอกสารพร้อมเสนอราคาวันที่ 25 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 ณ ฝ่ายพัสดุฯ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) *** หมายเหตุ : หากไม่มีการมารับเอกสารกับทางหน่วยงานจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นเอกสารพร้อมเสนอราคา ***

จ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนา Algorithm และระบบวิเคราะห์ไฟป่าด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (รับเอกสารฝ่ายพัสดุฯ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) ระหว่างวันที่ 17 - 24 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. (ยื่นเอกสารพร้อมเสนอราคาวันที่ 25 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 ณ ฝ่ายพัสดุฯ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) *** หมายเหตุ : หากไม่มีการมารับเอกสารกับทางหน่วยงานจะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นเอกสารพร้อมเสนอราคา ***

ประเภทของการจัดหา:
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
13/01/2021

ประเภทของประกาศ