• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้าเข้าเยี่ยมชมภารกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอากาศและอวกาศของ GISTDA

วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้าเข้าเยี่ยมชมภารกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอากาศและอวกาศของ GISTDA

ในวันที่ 8 เมษายน 2564  คณะจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้าเข้าเยี่ยมชมภารกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอากาศและอวกาศของ GISTDA  ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หรือเรียกว่า Space Krenovation (SKP) ภายใต้การกำกับของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. (GISTDA)
ได้ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 77 คน เข้ารับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูล และฟังการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย” โดย ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ทราบถึงอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิวัฒนาการของโลกและอวกาศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) ที่น่าสนใจ เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอวกาศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศ และภารกิจที่เกิดขึ้นในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศให้แก่คณะฯ ดูงานโดยมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ เป็นหน่วยงานของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ด้าน Aerospace AS9100D เพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลักดันอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศในประเทศ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ SOAR ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการจัดสรรวางแผนเส้นทางการบินในสนามบินการจัดการปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เส้นทางการบิน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศต่อไปในอนาคต เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเทคโนโลยี