• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอากาศยานและอวกาศของ GISTDA

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอากาศยานและอวกาศของ GISTDA

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. (GISTDA) ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา และนายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้าเยี่ยมชมภารกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอากาศยานและอวกาศของ GISTDA โดย ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และนางสาวปราณปริยา วงค์ษาผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้การต้อนรับคณะนำชมสถานที่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางนวัตกรรมอวกาศที่น่าสนใจ นำมาประยุกต์ใช้งานในด้านการพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อการร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านอากาศยานและอวกาศในอนาคตร่วมกันอีกด้วย