• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ได้จัดการดูงานผ่านทาง online ให้แก่ คณะจากกระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ

GISTDA ได้จัดการดูงานผ่านทาง online ให้แก่ คณะจากกระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  GISTDA ได้จัดการดูงานผ่านทาง online  ให้แก่ คณะจากกระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ ซึ่งได้นำ บุคลากร และ ข้าราชการบรรจุใหม่ ในโครงการฝึกอบรม “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 78 ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 130 คน เพื่อได้รับทราบ บาทบาทและภารกิจของ GISTDA รวมถึง การนำข้อมูลจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปประยุกต์งานในด้านต่าง ๆ ด้วย