• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จัดการดูงานผ่านระบบ online ให้แก่ คณะจากกระทรวงมหาดไทย

GISTDA จัดการดูงานผ่านระบบ online ให้แก่ คณะจากกระทรวงมหาดไทย

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  GISTDA ได้จัดการดูงานผ่านทาง online  ให้แก่ คณะจากกระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ ซึ่งได้นำ บุคลากร และ ข้าราชการบรรจุใหม่ ในโครงการฝึกอบรม “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 80 ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 100 คน เพื่อได้รับทราบ บาทบาทและภารกิจของ GISTDA รวมถึง การนำข้อมูลจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปประยุกต์งานในด้านต่าง ๆ ด้วย