• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมหารือเรื่องการดำเนินงานเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวักรรมดิจิทัล (EECd) และการพัฒนาต่อยอดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศของ GISTDA

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมหารือเรื่องการดำเนินงานเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวักรรมดิจิทัล (EECd) และการพัฒนาต่อยอดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศของ GISTDA

11 ตุลาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะนำทีมประชุมหารือข้อราชการพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และลงพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับและร่วมหารือถึงการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคาร Space Centrarium ชั้น 2 GISTDA

การลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือข้อราชการในครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานีดาวเทียมและศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศต่อไป