• ภาษาไทย
 • English

เกี่ยวกับ สทอภ.

เกี่ยวกับ สทอภ.

 

ประวัติความเป็นมา

 

 

ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ NASA ERTS-1 ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของโลก เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2514 ภายใต้การดำเนินงานของโครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ทำหน้าที่ ประสานงาน จัดหาข้อมูลดาวเทียม ดำเนินการวิเคราะห์ข้มูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนจัดหาทุนฝึกอบรม ดูงาน และการประชุม ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ด้วยผลสำเร็จของโครงการ จึงได้มีการเปลี่ยนสถานภาพโครงการฯ เป็นหน่วยงานระดับกองชื่อ กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม ใน พ.ศ.2522 และใน พ.ศ.2525 ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมขึ้นที่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นับเป็นสถานีรับแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อปี 2541 รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การทำงานคล่องตัวขึ้น จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 และด้วยความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ใน พ.ศ.2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่โดยรวมกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ฝ่ายประสานงานและส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 ในนามของ " สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) " ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2543
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีตัวย่อว่า "สทอภ." และมีชื่อภาษาอังกฤษ "Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) - GISTDA" เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ GISTDA

ดาวน์โหลดโลโก้หน่วยงานและอัตลักษณ์องค์กรอื่นๆ | คู่มือการใช้ระบบเอกลักษณ์

องค์ประกอบหลักของตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย

ชื่อ GISTDA สีน้ำเงินเข้ม
ตัวอักษร G มีเส้นวงโคจรไล่ระดับสีเขียว-สีน้ำเงินเข้มล้อมรอบ หมายถึงการโคจรของดาวเทียมสำรวจโลก
รูปโลกเหนือตัวอักษร I คือการสำรวจโลกซึ่งเป็นภารกิจสำคัญขององค์กร
ตัวอักษรที่มีเส้นขอบไม่เรียบและไม่สม่ำเสมอสะท้อนให้เห็นความขรุขระของพื้นผิวโลกและความเป็นธรรมชาติ
ตัวอักษรที่เอียงแสดงถึงพลวัตของหน่วยงาน การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องขององค์กรรวมทั้งนวัตกรรมที่รังสรรค์ขึ้นและส่งมอบต่อสังคม

สีในตราสัญลักษณ์:
สีน้ำเงินเข้มแทนทรัพยากรน้ำ
สีฟ้าของรูปโลกแทนสีของท้องฟ้าและอวกาศ
สีเขียวแทนทรัพยากรบนพื้นดิน พืชพรรณและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ขององค์กร

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เป้าประสงค์

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ไร้พรมแดนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

 1. ผลิต จัดหา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำคลังข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและ ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ
 2. ให้บริการข้อมูล และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและระดับสากล
 3. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ
 4. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ การสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่ม และหารายได้โดยไม่แสวงหากำไรจากการบริการ (ทั้งด้านวิชาการและข้อมูล)
 5. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ
 6. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและระบบดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

 • กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
 • สำนักบริหารกลาง
 • สำนักยุทธศาสตร์
 • สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)
 • สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
 • สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
 • สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
 • สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
 • สำนักปฎิบัติการดาวเทียม
 • สำนักตรวจสอบภายใน
 • สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร
 • สำนักโครงการธีออส 2