• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

  • ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  • กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนสามคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเจ้ากรมแผนที่ทหาร
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และความจัดเจนที่ประจักษ์ในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ ภูมิสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสำนักงาน ซึ่งจะต้องเป็นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศหรือภูมิสารสนเทศไม่น้อยกว่าสามคน และต้องเป็นบุคคลซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยสองคน
  • ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

 

 

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

01-board_weerapong.jpg

รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ

 

กรรมการโดยตำแหน่ง

Mr.Dechapiwat-Na-Songkhla

นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

assoc.prof_.soranit_siltharm.jpg

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

lt.gen_.hassadee_wongissares.jpg

พลโท หัสฎี วงศ์อิศเรศ
เจ้ากรมแผนที่ทหาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ

นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ

พลเรือเอก ทวีวุฒิ  พงศ์พิพิฒน์

พลเรือเอก ทวีวุฒิ  พงศ์พิพิฒน์

นายสมประสงค์  บุญยะชัย

นายสมประสงค์  บุญยะชัย

ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์

ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์

ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์

ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์

 

กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง(ผู้อำนวยการ สทอภ.)

รูป ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการ สทอภ.
(ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559)