• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

anond

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการ สทอภ.

 

รองผู้อำนวยการ

นางสาวสุภาพิศ ผลงาม

นางสาวสุภาพิศ ผลงาม
รองผู้อำนวยการ สทอภ.

นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด
รักษาการอธิการ
สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(GISTDA Academy)

pee

นายพีร์ ชูศรี
รองผู้อำนวยการ สทอภ.

ว่าง

-ว่าง-
รองผู้อำนวยการ สทอภ.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

vientian.jpg

นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สทอภ.

 

ว่าง

-ว่าง-
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สทอภ.

 

ผู้อำนวยการสำนัก

niramon.jpg

นางนิรมล ศรีภูมินทร์
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง

3110200034921_20140530-101428.jpg

นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล
รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักยุทธศาสตร์์

3520101447965_20150604-120120.jpg

นางสาวปราณปริยา วงค์ษา
รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

 

Siriluk Prukpitikul

นาง ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล
รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ

 

tatiya.jpg

นายตติยะ ชื่นตระกูล
ผู้อำนวยการ
สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ

 

ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด

นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

 

boonchub.jpg

นายบุญชุบ บุ้งทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักปฎิบัติการดาวเทียม

 

3539900118898_20140211-180845.jpg

นางกานดาศรี ลิมปาคม
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร

 

duangrat.jpg

นางสาวดวงรัตน์ ภัทรธัญญา
ผู้อำนวยการ
สำนักตรวจสอบภายใน