• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง พรบ. พรฎ.

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง พรบ. พรฎ.

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง พรบ. พรฎ.
พระราชบัญญัติ

ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2542  
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  


พระราชกฤษฎีกา
ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2543  
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  


ระเบียบ สทอภ.
ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561  
- ถาม - ตอบ (FAQ) เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของ สทอภ.    
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารทุนของสำนักงาน    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารทุนของสำนักงาน พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารทุนของสำนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารทุนของสำนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการจำหน่ายข้อมูลและการสั่งซื้อข้อมูล    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการจำหน่ายข้อมูลและการสั่งซื้อข้อมูล (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการจำหน่ายข้อมูลและการสั่งซื้อข้อมูล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบริหารความเสี่ยง    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบริหารความเสี่ยง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สทอภ. กับมหาวิทยาลัย    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สทอภ. กับมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สทอภ. กับมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สทอภ. กับมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานสนับสุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานสนับสุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานสนับสุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานสนับสุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงฯ    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
ระเบียบ ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการ สทอภ.    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการบริหาร สทอภ. พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการบริหาร สทอภ. พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการ สทอภ. พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562  
ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ    
- ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
- ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  
- ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของสำนักงาน    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของสำนักงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของสำนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2546    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2553  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ลาดกระบัง    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ลาดกระบัง พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2547  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินประจำตำแหน่งของเจ้าหน้าที่    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินประจำตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2547  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมธีออส    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมธีออส พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2553  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการยืมข้อมูล    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการยืมข้อมูล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินทดลองจ่ายของผู้อำนวยการสำนัก และผู้ช่วยผู้อำนวยการ สทอภ.    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินทดลองจ่ายของผู้อำนวยการสำนัก และผู้ช่วยผู้อำนวยการ สทอภ. พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเดินทางไปต่างประเทศ    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารจัดการงบประมาณจากทุกแหล่งเงิน    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการบริหารจัดการงบประมาณจากทุกแหล่งเงิน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 กำลังแก้ไขระเบียบ
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยผู้ปฏิบัติภารกิจพิเศษ    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยผู้ปฏิบัติภารกิจพิเศษ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 กำลังแก้ไขระเบียบ
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560  
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติภารกิจพิเศษโดยการรับผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานอื่นในประเทศ    
- ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติภารกิจพิเศษโดยการรับผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562  

ประกาศ

ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ
ประกาศ เรื่องแนวปฎิบัติการรับของขวัญ พ.ศ. 2560  


มาตราการ
ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ
มาตรการป้องกันและป้องปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของ สทอภ. พ.ศ. 2558-2559 พ.ศ. 2558-2559  


ข้อบังคับ
ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ
ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ    
- ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553  
- ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
- ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556  
- ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556  
- ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557  
- ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559  
ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สทอภ.    
- ข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สทอภ. ในกรณีที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สทอภ.ว่างลง พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559  


แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สทอภ.
ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562  


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2540  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560  

 


แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างหรือเลิกจ้าง
ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ
ลูกจ้างที่ สวก. จัดจ้างถือเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 หรือไม่ พ.ศ. 2553  
แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน พ.ศ. 2555  
แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน พ.ศ. 2561  
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน พ.ศ. 2562  
กรณีศึกษาแนวปฏิบัติการจ้างหรือเลิกจ้าง พ.ศ. 2562  
หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรมและบทนิยามว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดหางานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2563