• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้มีสิทธิ์ ประกาศผู้ชนะ ประกาศยกเลิก
จ้างออกแบบภายในอาคารปฏิบัติการดาวเทียมและอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 61047152419 รับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุฯ ชั้น 7 สทอภ. ระหว่างวันที่ 23 - 30 เม.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 2 พ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ :61047214509 ระหว่างวันที่ 20 - 27 เม.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 30 เม.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ VTR นำเสนอบทบาทของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินในเขตป่าอย่างสมดุลและเป็นธรรม การเพิ่มพื้นที่ป่าแบบประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61047180848 ระหว่างวันที่ 23 - 30 เม.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ VTR เพื่อนำเสนอบทบาทของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชายฝั่งและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61037436079 ระหว่างวันที่ 2 - 10 เม.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำ ตรวจสอบ และประมวลผลแปลงเพาะปลูกร่วมกับข้อมูลดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61037318719 ระหว่างวันที่ 22 - 29 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 30 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61037171528 ระหว่างวันที่ 19 - 26 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารปฏิบัติการดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61027454989 ระหว่างวันที่ 13 - 29 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 30 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริการ THEOS Global Online ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61027369090 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 2561 - 8 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 9 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
ประกาศวันที่:
27/03/2018
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (สามารถรับเอกสารเกี่ยวกับการจ้างได้ที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 7 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม G2 ชั้น 6 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) )
ประกวดราคาซื้อกล้องวีดีโอคอนเฟอเรนซ์และอุปกรณ์ประกอบระบบประชุมทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61027287802 ระหว่างวันที่ 20 - 27 ก.พ. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 28 ก.พ. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

หน้า

เรื่อง ระยะเวลาประกาศ File
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารปฏิบัติการดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 2 - 7 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
28/02/2018
02/03/2018 ถึงวันที่ 07/03/2018
ร่างเอกสารประกวดราคา (ประกาศสำนักงานฯ และเอกสารประกวดราคาซื้อ), ร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ตั้งแต่วันที่ 29-31 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
26/01/2018
29/01/2018 ถึงวันที่ 31/01/2018
ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา, ร่างขอบเขตของงาน (TOR), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ครั้งที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 26 - 31 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
25/01/2018
26/01/2018 ถึงวันที่ 31/01/2018
ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาไทย (1), ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาไทย (2), ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาไทย (3), ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาไทย (4), ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาไทย (5), ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาอังกฤษ (1), ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาอังกฤษ (2), ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาอังกฤษ (3), ขอบเขตของงาน (TOR) - ภาษาอังกฤษ (4)
ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลเชิงตำแหน่ง (รายละเอียดสูง) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัฒกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61017027177 ระหว่างวันที่ 15 - 18 ม.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
12/01/2018
15/01/2018 ถึงวันที่ 18/01/2018
ร่างประกาศสำนักงานฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ, ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1, ราคากลาง 12,251,500.- บาท (งบประมาณ 10,360,000.- บาท)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วงเงิน 10,000,000 บาท
05/01/2018
05/01/2018 ถึงวันที่ 10/01/2018
ร่าง TOR
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม งบประมาณ 216 ล้านบาท
04/01/2018
04/01/2018 ถึงวันที่ 09/01/2018
ร่าง TOR (ภาษาไทย), draft Terms of Reference (TOR)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารปฏิบัติการดาวเทียม งบประมาณ 40 ล้านบาท
04/01/2018
04/01/2018 ถึงวันที่ 09/01/2018
ร่าง TOR
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. (GISTDA Innovation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60127092633 ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธ.ค. 2560
08/12/2017
12/12/2017 ถึงวันที่ 15/12/2017
ร่างประกาศสำนักงานฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ, ร่างขอบเขตของงาน (TOR), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60127053206 ระหว่างวันที่ 8 - 15 ธ.ค. 2560
08/12/2560
08/12/2560 ถึงวันที่ 15/12/2560
ประกาศสำนักงานฯ, TOR-1, TOR-2, TOR-3, TOR-4, TOR-5, TOR-6, TOR-7, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - จ้างเหมาทำข้อมูลภูมิประเทศและสิ่งกีดขวางในบริเวณปลอดภัยสนามบิน ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60127029648 ระหว่างวันที่ 7 - 15 ธ.ค. 2560
06/12/2017
07/12/2017 ถึงวันที่ 15/12/2017
ประกาศ, เอกสารประกวดราคา, ขอบเขตของงาน, ภาคผนวก, เกณฑ์การพิจารณาคะแนน และ ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - จ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60117377934 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธ.ค. 2560
04/12/2017
04/12/2017 ถึงวันที่ 08/12/2017
ร่างประกาศสำนักงานฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ, ร่างขอบเขตของงาน (TOR), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารปฏิบัติการดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60127035317 ระหว่างวันที่ 7 - 12 ธ.ค. 2560
04/12/2017
04/12/2017 ถึงวันที่ 12/12/2017
ร่างประกาศสำนักงานฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ, ร่างขอบเขตของงาน (TOR) (1), ร่างขอบเขตของงาน (TOR) (2), ร่างขอบเขตของงาน (TOR) (3), ร่างขอบเขตของงาน (TOR) (4), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 - ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาและการติดตั้งใช้งานระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60117162538 ระหว่างวันที่ 14 - 28 พ.ย. 2560
13/11/2017
14/11/2017 ถึงวันที่ 28/11/2017
ประกาศ, เอกสารประกวด, ขอบเขตของงาน, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 - ประกวดราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบสำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ - 60117129315 ระหว่างวันที่ 13 - 27 พ.ย. 2560
13/11/2017
13/11/2017 ถึงวันที่ 27/11/2017
ประกาศ, เอกสารประกวด, ขอบเขตของงาน, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 3 - ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายหลักของ สทอภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097066343 ระหว่างวันที่ 6 - 13 พ.ย. 2560
06/11/2017
06/11/2017 ถึงวันที่ 13/11/2017
ขอบเขตของงาน (TOR) (1) - ครั้งที่ 3, ขอบเขตของงาน (TOR) (2) - ครั้งที่ 3, ขอบเขตของงาน (TOR) (3) - ครั้งที่ 3, ขอบเขตของงาน (TOR) (4) - ครั้งที่ 3, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 - ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายหลักของ สทอภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097066343 ระหว่างวันที่ 17 - 24 ต.ค. 2560
17/10/2017
17/10/2017 ถึงวันที่ 24/10/2017
001 ขอบเขตของงาน (TOR) ส่วนที่ 1 - ครั้งที่ 2, 002 ขอบเขตของงาน (TOR) ส่วนที่ 2 - ครั้งที่ 2, 003 ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 - ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายหลักของ สทอภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097066343 ระหว่างวันที่ 15 - 20 ก.ย. 2560
15/09/2017
15/09/2017 ถึงวันที่ 20/09/2017
ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 - ส่วนที่ 1, ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 - ส่วนที่ 2, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 - ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097008816 ระหว่างวันที่ 6 - 11 ก.ย. 2560
06/09/2017
06/09/2017 ถึงวันที่ 11/09/2017
ขอบเขตของงาน (TOR) - ครั้ง 1, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 - ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097008816 ระหว่างวันที่ 2 - 5 ต.ค. 2560
02/10/2017
02/10/2017 ถึงวันที่ 05/10/2017
ขอบเขตของงาน (TOR) - ส่วนที่ 1, ขอบเขตของงาน (TOR) - ส่วนที่ 2, ขอบเขตของงาน (TOR) - ส่วนที่ 3, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560
18/08/2017
18/08/2017 ถึงวันที่ 20/08/2017
ร่างขอบเขตของงาน, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560
18/08/2017
18/08/2017 ถึงวันที่ 20/08/2017
ร่างขอบเขตของงาน, ร่างเอกสารประกวดราคา, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560
18/08/2017
18/08/2017 ถึงวันที่ 20/08/2017
ร่างขอบเขตของงาน, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ MARS Walk พร้อมติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 15-17 สิงหาคม 2560
15/08/2017
15/08/2017 ถึงวันที่ 17/08/2017
ร่างขอบเขตของงาน, ราคากลาง, ร่างเอกสารประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (ครั้งที่ 1)
10/08/2017
11/08/2017 ถึงวันที่ 16/08/2017
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ครั้งที่ 1), ราคากลาง, ราคาค่าก่อสร้าง (1), ราคาค่าก่อสร้าง (2)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของ สทอภ. (ครั้งที่ 2)
08/08/2017
08/08/2017 ถึงวันที่ 11/08/2017
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 (1), ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 (2), ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 (3), ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 (4), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบสายไฟฟ้าและระบบท่อประปาพร้อมระบบท่อระบายน้ำหลักสำหรับอาคารพัฒนาระบบดาวเทียม
06/07/2017
06/07/2017 ถึงวันที่ 11/07/2017
ร่างขอบเขตของงาน, ร่างเอกสารประกวดราคา, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของ สทอภ. (ครั้งที่ 1)
30/06/2017
03/07/2017 ถึงวันที่ 07/07/2017
ร่างของเขตของงาน (ครั้งที่ 1) (1), ร่างของเขตของงาน (ครั้งที่ 1) (2), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการโครงการด้านน้ำของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ (ครั้งที่ 1)
14/06/2017
15/06/2017 ถึงวันที่ 20/06/2017
ร่างขอบเขตของงาน (TOR), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบ Simulation platform ในรูปแบบ 5D Visualization (ฉบับแก้ไข) ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 พ.ค.60
16/05/2017
16/05/2017 ถึงวันที่ 18/05/2017
ร่างประกาศเชิญชวน, ร่างเอกสารประกวดราคา, ร่างขอบเขตของงาน, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ของ สทอภ. (ครั้งที่ 3)
05/05/2017
08/05/2017 ถึงวันที่ 11/05/2017
ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 3 , ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบ Simulation platform ในรูปแบบ 5D Visualization ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย - 1 พ.ค.60
01/05/2017
27/04/2017 ถึงวันที่ 01/05/2017
ร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศเชิญชวน, ร่างเอกสารประกวดราคา, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ของ สทอภ. (ครั้งที่ 2)
20/04/2017
21/04/2017 ถึงวันที่ 26/04/2017
ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกล (ครั้งที่ 2)
20/04/2017
20/04/2017 ถึงวันที่ 25/04/2017
ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ของ สทอภ.
30/03/2017
30/03/2017 ถึงวันที่ 04/04/2017
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกล
30/03/2017
30/03/2017 ถึงวันที่ 04/04/2017
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาพื้นที่ Co Innovating Space (CIS) เชื่อมโยงกับ Space Inspirium
28/03/2017
28/03/2017 ถึงวันที่ 31/03/2017
ร่างขอบเขตของงาน, ร่างเอกสารประกวดราคา, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่บนฐานการรักษาความมั่นคงของทรัพยากร (G-Social)
17/03/2017
17/03/2017 ถึงวันที่ 23/03/2017
ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อโครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ครั้งที่ 2
13/03/2017
13/03/2017 ถึงวันที่ 16/03/2017
ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อโครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ครั้งที่ 1
03/03/2017
03/03/2017 ถึงวันที่ 08/03/2017
ร่างขอบเขตของงาน (TOR), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคา โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริการ THEOS Global Online (ครั้งที่ 2)
06/01/2017
06/01/2017 ถึงวันที่ 11/01/2017
ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการคลังข้อมูล Big Tank (NSDIServer, HNAS & Storage Expansion ศูนย์ราชการ, บางเขน)
05/01/2017
05/01/2017 ถึงวันที่ 09/01/2017
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามและชี้เป้า (คราบน้ำมันและเรือ) แบบกึ่งอัตโนมัติ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามทางบกและทางทะเลด้วยดาวเทียม งบประมาณ 5,000,000.- บาท
05/01/2017
05/01/2017 ถึงวันที่ 09/01/2017
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคา โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริการ THEOS Global Online (ครั้งที่ 1)
26/12/2016
26/12/2016 ถึงวันที่ 30/12/2016
ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณวงเวียนน้ำพุใหญ่
19/12/2016
19/12/2016 ถึงวันที่ 22/12/2016
ร่างขอบเขตของงาน, ร่างเอกสารประกวดราคา, ตารางแสดงราคากลาง, BOQ, แบบแปลน
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบทดสอบและตรวจสอบโครงสร้าง
07/12/2016
08/12/2016 ถึงวันที่ 13/12/2016
ร่างประกาศเชิญชวน, ร่างเอกสารประกวดราคา, ร่างขอบเขตของงาน, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบทดสอบและตรวจสอบโครงสร้าง
07/12/2016
08/12/2016 ถึงวันที่ 13/12/2016
ร่างประกาศเชิญชวน, ร่างเอกสารประกวดราคา, ร่างขอบเขตของงาน, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ RF/IF สำหรับระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ
07/12/2016
08/12/2016 ถึงวันที่ 13/12/2016
ร่างประกาศเชิญชวน, ร่างเอกสารประกวดราคา, ร่างขอบเขตของงาน, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาระบบผลิตข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 พ.ย. 2559
25/11/2016
28/11/2016 ถึงวันที่ 30/11/2016
ร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศเชิญชวน, ร่างเอกสารประกวดราคา, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการนิทรรศการภายนอก อาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 59 - 17 พ.ย. 59
15/11/2016
15/11/2016 ถึงวันที่ 17/11/2016
ร่างขอบเขตของงาน, ราคากลาง, ร่างเอกสารประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการขยายสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 59 - 17 พ.ย. 59
15/11/2016
15/11/2016 ถึงวันที่ 17/11/2016
ร่างประกาศเชิญชวน, ร่างเอกสารประกวดราคา, ราคากลางและแบบแสดงปริมาณ, แบบแปลน, ร่างขอบเขตของงาน
จ้างเหมาพัฒนาระบบแสดงผลและระบบควบคุม (M&C) สำหรับระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 พ.ย. 59
11/11/2016
11/11/2016 ถึงวันที่ 15/11/2016
ร่างขอบเขตของงาน, ราคากลาง, ร่างประกาศเชิญชวน, ร่างเอกสารประกวดราคา
ประกาศร่างของเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังจัดเก็บข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบจักรกลเสมือน (ครั้งที่ 4)
28/10/2016
28/10/2016 ถึงวันที่ 02/11/2016
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ 4, ราคากลาง
ประกาศร่างของเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังจัดเก็บข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบจักรกลเสมือน (ครั้งที่ 3)
20/09/2016
20/09/2016 ถึงวันที่ 23/09/2016
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 3, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑ์อะไหล่จานดาวเทียม ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 กันยายน 2559
13/09/2016
14/09/2016 ถึงวันที่ 16/09/2016
ร่างขอบเขตของงาน, ราคากลาง, ร่างเอกสารประกวดราคา
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 8-12 กันยายน 2559
08/09/2016
08/09/2016 ถึงวันที่ 12/09/2016
ราคากลาง 3,500,000.- บาท, ร่างเอกสารประกวดราคา, ร่างขอบเขตของงาน
จ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 8-12 กันยายน 2559
08/09/2016
08/09/2016 ถึงวันที่ 12/09/2016
ราคากลาง 3,400,000.- บาท, ร่างเอกสารประกวดราคา, ร่างขอบเขตของงาน
ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 7-9 กันยายน 2559
06/09/2016
07/09/2016 ถึงวันที่ 09/09/2016
ร่างขอบเขตของงาน, ร่างเอกสารประกวดราคา, ราคากลาง 5,000,000.- บาท
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังจัดเก็บข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบจักรกลเสมือน (ครั้งที่ 2)
05/09/2016
05/09/2016 ถึงวันที่ 07/09/2016
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ครั้งที่ 2), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบแสดงผลและระบบควบคุม (M&C) สำหรับระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ
31/08/2016
01/09/2016 ถึงวันที่ 05/09/2016
ร่างขอบเขตของงาน, ร่างเอกสารประกวดราคา, ราคากลาง 3,700,000.- บาท
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 คัน (ตั้งแต่วันที่ 23 - 26 ส.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)
23/08/2016
22/08/2016 ถึงวันที่ 26/08/2016
ร่างขอบเขตของงาน (TOR), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อระบบควบคุมอนุภาคและระบบการผลิตที่เกี่ยวข้อง
16/08/2016
16/08/2016 ถึงวันที่ 18/08/2016
ร่างขอบเขตของงาน, ร่างเอกสารประกวดราคา, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังจัดเก็บข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบจักรกลเสมือน
16/08/2016
16/08/2016 ถึงวันที่ 19/08/2016
ร่างขอบเขตของงาน (TOR), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศูนย์พัฒนาสร้าง ประกอบและทดสอบดาวเทียม
03/08/2016
04/08/2016 ถึงวันที่ 08/08/2016
ร่างขอบเขตของงาน, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศูนย์พัฒนาสร้าง ประกอบและทดสอบดาวเทียม
25/07/2016
25/07/2016 ถึงวันที่ 27/07/2016
ร่างขอบเขตของงาน, ราคากลาง ปปช.
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ GNSS กิจกรรมย่อย การพัฒนาโครงข่ายสถานี CORS และระบบให้บริการค่าแก้แบบทันเวลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/07/2016
21/07/2016 ถึงวันที่ 26/07/2016
ร่าง - ขอบเขตของงาน (TOR), ราคากลาง
ร่างประชาพิจารณ์ขอบเขตของงาน โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ RF/IF สำหรับระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ ครั้งที่ 2
27/06/2016
28/06/2016 ถึงวันที่ 01/07/2016
ราคากลาง ปปช งบประมาณ 12,617,000.- บาท, ร่างขอบเขตงาน, ร่างเอกสารประกวดราคา
ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างพัฒนากราฟิกยูเซอร์อินเตอร์เฟซและโปรแกรมอรรถประโยชน์ (GUI and Utility)
17/06/2016
20/06/2016 ถึงวันที่ 23/06/2016
ร่างเอกสารประกวดราคา, ร่างขอบเขตงาน, ร่างราคากลาง ปปช.
ร่างประชาพิจารณ์ขอบเขตของงาน โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ RF/IF สำหรับระบบจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ ตั้งแต่วันที่ 2 -7 มิถุนายน 2559 (4 วันทำการ)
01/06/2016
02/06/2016 ถึงวันที่ 07/06/2016
ร่างประชาพิจารณ์ขอบเขตของงาน โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์_ร่างเอกสารประกวด, ร่างประชาพิจารณ์ขอบเขตของงาน โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์_ร่างขอบเขตของงาน, ร่างประชาพิจารณ์ขอบเขตของงาน โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์_ราคากลาง ปปช
ประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่พักอาศัยและจัดทำถนนรวมถึงลานจอดรถเพื่อรองรับการใช้งานพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2559
13/05/2016
16/05/2016 ถึงวันที่ 18/05/2016
โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่พักอาศัยและจัดทำถนน_ร่างประกาศเชิญชวน, โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่พักอาศัยและจัดทำถนน_ร่างเอกสารประกวดราคา, โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่พักอาศัยและจัดทำถนน_ร่างขอบเขตของงาน, โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่พักอาศัยและจัดทำถนน_BOQ, โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่พักอาศัยและจัดทำถนน_ราคากลาง ปปช, โครงการปรับปรุงถนนบริเวณที่พักอาศัยและจัดทำถนน_แบบแปลน
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ (ครั้งที่ 2) (ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 เม.ย. 2559) งบประมาณ 12,000,000.- บาท
08/04/2016
08/04/2016 ถึงวันที่ 12/04/2016
ร่าง - ขอบเขตของโครงการฯ (ครั้งที่ 2), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ (ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 มี.ค. 2559) งบประมาณ 12,000,000.- บาท
23/03/2016
23/03/2016 ถึงวันที่ 28/03/2016
ร่าง - ขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 1), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการจัดหาระบบจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV (ครั้งที่ 2) (ระหว่างวันที่ 15-18 มี.ค. 2559) งบประมาณ 10,000,000.- บาท
15/03/2016
15/03/2016 ถึงวันที่ 18/03/2016
ร่าง - ขอบเขตโครงการฯ (ครั้งที่ 2), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนและระบบ CCTV บริเวณที่พักอาศัยและที่ปฏิบัติงาน
04/03/2016
07/03/2016 ถึงวันที่ 09/03/2016
ร่างเอกสารประกวดราคา, ร่างขอบเขตงาน, ราคากลาง 7,955,000 บาท, แบบแปลน
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการจัดหาระบบจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV (ครั้งที่ 1) (ระหว่างวันที่ 2-7 มี.ค. 2559) งบประมาณ 10,000,000.- บาท
02/03/2016
02/03/2016 ถึงวันที่ 07/03/2016
ร่าง - ขอบเขตโครงการฯ, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 3) (ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ก.พ. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.) งบประมาณ 8,000,000.- บาท
12/02/2016
12/02/2016 ถึงวันที่ 16/02/2016
ร่าง - ขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 3), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ (ตั้งแต่วันที่ 9 - 12 ก.พ. 2559) งบประมาณ 3,600,000.- บาท
09/02/2016
09/02/2016 ถึงวันที่ 12/02/2016
ร่าง - ขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 1), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างพัฒนาแบบจำลองเพื่อบูรณาการวิเคราะห์และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อมลพิษชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างฉับไวฯ (ตั้งแต่วันที่ 8-10 ก.พ. 2559 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.) งบประมาณ 4,000,000.- บาท
05/02/2016
08/02/2016 ถึงวันที่ 10/02/2016
ร่างขอบเขตงาน (TOR), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) (ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 ก.พ. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.) งบประมาณ 8,000,000.- บาท
04/02/2016
04/02/2016 ถึงวันที่ 08/02/2016
ร่างขอบเขตงานเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2), ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจัดซื้อระบบควบคุมอนุภาคและระบบการผลิตที่เกี่ยวข้อง
03/02/2016
04/02/2016 ถึงวันที่ 08/02/2016
ร่างขอบเขตงาน, ร่างเอกสารประกวดราคา, แบบแปลน, ตารางแสดงราคากลาง วงเงิน 8,300,000.00 บาท
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดข้อมูลคลื่นและกระแสน้ำให้พร้อมใช้ ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 59 - 2 ก.พ. 2559)
29/01/2016
29/01/2016 ถึงวันที่ 02/02/2016
ราคากลาง, ร่าง - ขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 1)
ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับการพัฒนาโครงสร้างดาวเทียม
25/01/2016
25/01/2016 ถึงวันที่ 28/01/2016
ขอบเขตงาน, ราคากลาง งบประมาณ 7,450,000.- บาท, เอกสารประกวดราคา
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 ม.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)
25/01/2016
25/01/2016 ถึงวันที่ 28/01/2016
ร่าง - ขอบเขตโครงการฯ, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างโครงการพัฒนาระบบเก็บแสดงผลและให้บริการข้อมูล (ครั้งที่ 2) (ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 58 - 24 ธ.ค. 58)
21/12/2015
21/12/2015 ถึงวันที่ 24/12/2015
ราคากลาง, ร่าง - ขอบเขตของโครงการฯ (ครั้งที่ 2)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV ครั้งที่ 6 (ตั้งแต่วันที่ 16 - 21 ธ.ค. 2558)
16/12/2015
16/12/2015 ถึงวันที่ 21/12/2015
ราคากลาง, ร่าง - ขอบเขตของโครงการฯ (ครั้งที่ 6)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ (ครั้งที่ 2) (ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 58 - 21 ธ.ค. 58)
16/12/2015
16/12/2015 ถึงวันที่ 21/12/2015
ราคากลาง, ร่าง - ขอบเขตของซื้อของโครงการฯ (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาจ้างพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศเพื่อการเกษตรและภัยพิบัติ
17/12/2015
15/12/2015 ถึงวันที่ 17/12/2015
ขอบเขตของงานจ้างพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศเพื่อการเกษตรและภัยพิบัติ, ราคากลางจ้างพัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศเพื่อการเกษตรและภัยพิบัติ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างโครงการพัฒนาระบบเก็บแสดงผลและให้บริการข้อมูล (ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 58 - 9 ธ.ค. 58)
04/12/2015
04/12/2015 ถึงวันที่ 09/12/2015
ราคากลาง, TOR โครงการพัฒนาระบบฯ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ (ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 58 - 9 ธ.ค. 58)
04/12/2015
04/12/2015 ถึงวันที่ 09/12/2015
ราคากลาง, TOR โครงการจัดหาอุปกรณ์ฯ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV ครั้งที่ 5
09/12/2015
09/12/2015 ถึงวันที่ 14/12/2015
ราคากลาง, ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV ครั้งที่ 5
ร่างขอบเขตของงาน โครงการติดตั้งสาธารณูปโภคและระบบระบายน้ำบริเวณอาคารโรงจอดรถและอาคารบำรุงรักษาเครื่องมือ
01/12/2015
02/12/2015 ถึงวันที่ 04/12/2015
ร่างขอบเขตของงาน โครงการติดตั้งสาธารณูปโภคและระบบระบายน้ำบริเวณอาคารโรงจอดรถและอาคารบำรุงรักษาเครื่องมือ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV (ครั้งที่ 4)
27/11/2015
27/11/2015 ถึงวันที่ 01/12/2015
ราคากลาง, ร่าง - ขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 4)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV (ครั้งที่ 3)
11/11/2015
11/11/2015 ถึงวันที่ 16/11/2015
ราคากลาง, ร่าง - ขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 3)
ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายดาวเทียมโครงการจัดสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบพร้อมใช้ ระยะที่ 1
09/11/2015
10/11/2015 ถึงวันที่ 12/11/2015
ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายดาวเทียม โครงการจัดสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบพร้อมใช้ ระยะที
ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 58 - 5 พ.ย. 58)
03/11/2015
03/11/2015 ถึงวันที่ 05/11/2015
ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างบำรุงรักษาคลังข้อมูล Big Tank (NSDI Server, HNAS & Storage Expansion ศูนย์ราชการ, บางเขน) (ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 58 - 4 พ.ย. 58)
02/11/2015
02/11/2015 ถึงวันที่ 04/11/2015
ร่าง - ขอบเขตของงานฯ, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างโครงการจัดหาระบบ GI Portal บริการแผนที่ Online (ครั้งที่ 2) (ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 58 - 2 พ.ย. 58)
29/10/2015
29/10/2015 ถึงวันที่ 02/11/2015
ร่าง - ขอบเขตของงานฯ, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างโครงการจัดหาระบบ GI Portal บริการแผนที่ Online (ตั้งแต่วันที่ 15-19 ต.ค. 2558)
15/10/2015
15/10/2015 ถึงวันที่ 19/10/2015
ร่าง - ขอบเขตของงานฯ, ราคากลาง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV (ครั้งที่ 2)
07/10/2015
07/10/2015 ถึงวันที่ 09/10/2015
ราคากลาง, ร่าง - ขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 2)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดหาระบบทำแผนที่รายละเอียดสูงเฉพาะพื้นที่ด้วย UAV
15/09/2015
15/09/2015 ถึงวันที่ 18/09/2015
ราคากลาง, ร่างขอบเขตของงาน (ครั้งที่ 1)
ร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของระบบ GISagro (4-8 ก.ย. 58) ครั้งที่ 1
04/09/2015
04/09/2015 ถึงวันที่ 08/09/2015
ร่าง - ขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ 1), ราคากลาง
จ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร
02/09/2015
02/09/2015 ถึงวันที่ 04/09/2015
ราคากลาง, ขอบเขตของงาน
(ร่าง) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประมวลผลข้อมูล ศูนย์ข้อมูลดาวเทียม RADARSAT และคลังข้อมูลดาวเทียมอัตโนมัติ ศรีราชาและลาดกระบัง
18/08/2015
19/08/2015 ถึงวันที่ 21/08/2015
(ร่าง) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประมวลผลข้อมูล ศูนย์ข้อมูลดาวเทียม RADARSAT และคลังข้อมูลดาวเทียมอัตโนมัติ ศรีราชาและลาดกระบัง
(ร่าง) โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
14/08/2015
17/08/2015 ถึงวันที่ 19/08/2015
(ร่าง) โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
(ร่าง) ขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR โครงการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
10/08/2015
11/08/2015 ถึงวันที่ 14/08/2015
ร่างขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR โครงการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา
(ร่าง) ขอบเขตงานและรายละเอียดข้อกำหนด การจัดจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล
10/08/2015
11/08/2015 ถึงวันที่ 14/08/2015
ร่างขอบเขตงานและรายละเอียดข้อกำหนด การจัดจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูล
ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
07/08/2015
10/08/2015 ถึงวันที่ 13/08/2015
ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา
ร่างประชาพิจารณ์โครงการจัดหาระบบและพัฒนาการใช้คลังข้อมูลและข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกันและให้บริการข้อมูลภาพ ข้อมูลเชิงเส้น metadata และการใช้งานแผนที่พื้นฐานของ สทอภ. (ครั้งที่ 2 : ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 สค. 2558)
06/08/2015
06/08/2015 ถึงวันที่ 10/08/2015
ร่าง TOR โครงการจัดหาระบบฯ (ครั้งที่ 2)
(ร่าง) ขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR จัดจ้างทำอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณย่านความถี่ S-Band (S-Band Feed) ภายใต้โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบระยะที่ 4 (S-Band Feed) (Wise Antenna of Transmission Execution & Receiving System : Phase 4)
05/08/2015
06/08/2015 ถึงวันที่ 10/08/2015
(ร่าง) ขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR จัดจ้างทำอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณย่านความถี่ S-Band (S-Band Feed)
ขอบเขตของงานจัดจ้างทำอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณย่านความถี่ S-Band (S-Band Feed) ภายใต้โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ระยะที่ 4 (S-Band) (Wise Antenna of Transmission Execution & Receiving System : Phase4)
23/07/2015
24/07/2015 ถึงวันที่ 28/07/2015
ไฟล์เอกสาร
ร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและระบบความปลอดภัย Web Map Interface Service (21-24 ก.ค. 58)
20/07/2015
21/07/2015 ถึงวันที่ 24/07/2015
ร่างขอบเขตของงานฯ + ราคากลาง 7,000,000 บาท (งบประมาณ 7,000,000 บาท)
ร่างประชาพิจารณ์โครงการจัดหาระบบและพัฒนาการใช้คลังข้อมูลและข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกันและให้บริการข้อมูลภาพ ข้อมูลเชิงเส้น metadata และการใช้งานแผนที่พื้นฐานของ สทอภ. (ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กค. 2558)
15/07/2015
16/07/2015 ถึงวันที่ 20/07/2015
ร่าง TOR โครงการจัดหาระบบฯ (ครั้งที่ 1)
ร่างประชาพิจารณ์เช่าครุภัณฑ์พิวเตอร์ ครั้งที่ 2 วงเงิน 8,000,000 บาท (ตั้งแต่วันที่ 14 - 17 กค. 58)
13/07/2015
14/07/2015 ถึงวันที่ 17/07/2015
ร่าง TOR เช่าครุภัณฑ์พิวเตอร์ ครั้งที่ 2
ร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และราคากลาง (20-23 มิ.ย. 58)
19/06/2015
20/06/2015 ถึงวันที่ 23/06/2015
ร่างขอบเขตและราคากลางงานเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และข้อกำหนดการจัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงการพัฒนาระบบเพิมศักยภาพการผลิตข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 1
09/03/2015
09/03/2015 ถึงวันที่ 11/03/2015
ไฟล์เอกสาร
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และข้อกำหนดการจ้างเหมาพัฒนาระบบ Interactive ภายใต้โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบประกอบดาวเทียม
06/03/2015
06/03/2015 ถึงวันที่ 10/03/2015
ไฟล์เอกสาร
ร่างขอบเขตของงานจ้างจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินและแปลที่ดินทำกินจากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ในเขตอำเภอวังชิ้น จ.แพร่ ครั้งที่ 2
25/02/2015
25/02/2015 ถึงวันที่ 27/02/2015
ร่าง TOR จ้างจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินและแปลที่ดินทำกินจากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศฯ
ร่างขอบเขตของงานและข้อกำหนดการจัดซื้อข้อมูลเพื่อรักษาความต่อเนื่องการให้บริการข้อมูลดาวเทียมสำรวจโลก
23/02/2015
23/02/2015 ถึงวันที่ 25/02/2015
ไฟลฺ์เอกสาร
ประกวดราคาจ้างจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินและแปลที่ดินทำกินจากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ในเขตอำเภอวังชิ้น จ.แพร่
04/02/2015
04/02/2015 ถึงวันที่ 06/02/2015
ร่างขอบเขตของงานจ้างจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินและแปลที่ดินทำกินจากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศ มาตราส่วน
ขอบเขตงาน และข้อกำหนดการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบ สำหรับโครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชตระยะที่ 1
30/12/2014
05/01/2015 ถึงวันที่ 07/01/2015
ไฟล์เอกสาร
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจัดหาข้อมูลเพื่อรักษาความต่อเนื่องการให้บริการข้อมูลสำรวจโลก
26/12/2014
26/12/2014 ถึงวันที่ 30/12/2014
ไฟล์เอกสาร
ร่างจ้างจัดอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณความถี่ S-Band ภายใต้โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบระยะที่ 4 (S-Band Feed) (Wise Antenna of Transmision Execution&Receiving System : Phase 4)
11/12/2014
11/12/2014 ถึงวันที่ 15/12/2014
ไฟล์เอกสาร
ร่างขอบเขตของงานจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมระบบสำรองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูลพื้นฐานกลาง ครั้งที่ 2
27/11/2014
27/11/2014 ถึงวันที่ 29/11/2014
draft-2601.pdf
จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมระบบสำรองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูลพื้นฐานกลาง
18/11/2014
18/11/2014 ถึงวันที่ 21/11/2014
จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมระบบสำรองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูลพื้นฐานกลาง
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศเฉพาะด้านเพื่อการให้บริการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เศรษฐกิจ และภูมิสังคม ครั้งที่ 2
05/11/2014
05/11/2014 ถึงวันที่ 07/11/2014
draft-2396.pdf
ร่างขอบเขตของงานและร่างโครงการตกแต่งภูมิสถาปัตย์และภูมิทัศน์อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธร (สภ.)
28/10/2014
28/10/2014 ถึงวันที่ 30/10/2014
ไฟลฺ์เอกสาร
ร่างขอบเขตของงาน และข้อกำหนดการจัดซื้อระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง
28/10/2014
28/10/2014 ถึงวันที่ 30/10/2014
ไฟล์เอกสาร
โครงการจัดหาปรับปรุงครุภัณฑ์เพิ่มสมรรถนะระบบผลิตภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
28/10/2014
28/10/2014 ถึงวันที่ 31/10/2014
draft-2315.pdf
ร่างขอบเขตของงานซื้อระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศเฉพาะด้าน เพื่อการให้บริการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เศรษฐกิจและภูมิสังคม
22/10/2014
22/10/2014 ถึงวันที่ 28/10/2014
draft-2298.pdf
จัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินและแปลงที่ดินทำกินจากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ในเขตอำเภอวังชิ้น จ.แพร่
22/10/2014
22/10/2014 ถึงวันที่ 27/10/2014
draft-2293.pdf
ปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
16/10/2014
16/10/2014 ถึงวันที่ 20/10/2014
draft-2194.pdf
(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term fo Reference: TOR) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก ของ สทอภ.
01/10/2014
01/10/2014 ถึงวันที่ 03/10/2014
draft-2046.pdf
ประกาศเผยแพร่ร่างชอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางเพื่อจัดเก็บและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของ สทอภ.
04/08/2014
04/08/2014 ถึงวันที่ 06/08/2014
ไฟล์ร่างประกาศ
ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ณ ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา ชลบุรี
31/07/2014
31/07/2014 ถึงวันที่ 08/08/2014
ไฟล์ร่างประกาศ
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน จัดหาระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) ส่วนหลักภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศพร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2
29/07/2014
29/07/2014 ถึงวันที่ 31/07/2014
draft-1177.pdf

หน้า