• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

"ภาพถ่ายสวยๆจากดวงตาแห่งอวกาศ"

ภาพที่ 6 : อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีอายุกว่า 400 ปี กรุงศรีอยุธยามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง กฎหมาย การศาล ระบบสังคม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ประณีตศิลป์ ภาษาวรรณกรรม นาฏดุริยางค์ศิลป์ และศิลปะวิทยาการทุกแขนงที่คนไทยในอาณาจักรอยุธยาสั่งสมไว้ นั้น โดยข้อมูลภาพดาวเทียมได้ปรากฏหลักฐานจากภาพมุมสูง ทางโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  อันทรงคุณค่า ตามการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ควรค่าแก่การ

Subscribe to RSS - จิสด้าก้าวสู่ปีที่20