• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

GISTDA จัดสัมนาการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม   2558  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.
ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ" ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

GISTDA จัดสัมนาการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2558  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.

สทอภ. หารือ SME Bank สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย

    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับการใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้นักบ

พิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่าง สทอภ.-Centre National d’EtudesSpatiales ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ได้มีการจัดพิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent–LOI) เรื่อง ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และ Centre National d’EtudesSpatiales (CNES) ประเทศฝรั่งเศส ณ ห้อง Visionizationชั้น 6 สทอภ.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สทอภ. ร่วมกับ สสนก. จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ในโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบลระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 20

Discover the Earth at Sub-meter Resolution – Day 3

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับงาน “Discover the Earth at Sub-meter Resolution” ที่ สทอภ. ร่วมกับบริษัทเจ้าของดาวเทียมความละเอียดสูง 3 ค่ายจาก 3 ทวีป จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมความละเอียดสูง โดยเมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2557 สทอภ.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สทอภ. ร่วมกับ สสนก. จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ในโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 31

GISTDA จัดกิจกรรม Road Show ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการจังหวัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์จังหวัด

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 GISTDA จัดกิจกรรม Road Show ปี 2558 นำทีมโดยนางสาวสุภาพิศ ผลงาม ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร ร่วมกับหน่วยงานจังหวัดพังงา อาทิ สำนักงานจังหวัด เทศบาล อบต.สำนักงานที่ดิน ปภ.กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 85 คนโดยท่านผู้ว่าราชการจังห

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม