• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการและติดตามพื้นที่เพาะปลูกใบยาสูบ

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 GISTDA นำโดย ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผสทอภ.

GISTDA ผนึกกำลัง 10 จังหวัดภาคเหนือ ป้องกันภัยพิบัติ หมอกควัน และไฟป่า

     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือ “ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติ หมอกควัน และไฟป่า” ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์แล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ Web Map Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น” จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ Web Map Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ณ  ห้องศรีนคร โรงแรม คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี

GISTDA จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ใช้ข้อมูล Thank you Sup’ta

เมื่อ 12-13 ธันวาคม 2557 สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร GISTDA จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ใช้ข้อมูล เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน GISTDA ที่ประสานงานกับผู้ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการยังได้สร้างความสัมพัน

GISTDA เตรียมการเฝ้าระวังภัยแล้งและไฟป่า

     เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ. เป็นประธานการประชุม“การเตรียมการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งและไฟป่าประจำปี 2557/58”ร่วมด้วย ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รอง ผสทอภ.

GISTDA อบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจังหวัดนราธิวาส

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 GISTDA โดย สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ได้จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานจริง (on the job training)  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมบูรณาการร่วมกับข้อมูล GIS สำหรับการป

สทอภ. ร่วมกับ บริษัท MDA Geospatial Services Inc. (MDA GSI) จัดสัมมนา “Radarsat-2 Satellite Operational Remote Sensing Applications”

           เอกอัครราชทูตแคนาดาได้ให้เกียรติงานเข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Radarsat-2 Satellite Operational Remote Sensing Applications” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เวลา 10.00-15.00น.  โดย สทอภ.

ศูนย์ปฎิบัติการน้ำ ภาคตะวันออก ร่วมหารือ สถานการณ์น้ำใน ชลบุรี-ระยอง ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557

       ดร.เชาวลิต  ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ให้เกียรติต้อนรับคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการน้ำ (War Room) ภาคตะวันออก  ในการหารือสถานการ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของพื้นที่ชลบุรีและระยอง ที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมาก และมีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิดการขาดแ

GISTDA ร่วมกับบริษัท DigitalGlobe ประเทศสหรัฐอเมริกา นำเสนอความก้าวหน้าและแนวทางการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดาวเทียม

     GISTDA ร่วมกับบริษัท DigitalGlobe ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงมาก เช่น IKONOS, QuickBird, WorldView และ GeoEye กำหนดจัดประชุม “DigitalGlobe Insight Solution and Services”

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม