• ภาษาไทย
  • English

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

จิสด้า จัดสัมมนาทางวิชาการ "สุวรรณภูมิกับการสร้างคุณค่าด้วยการเชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน"

      21 กันยายน 2559 // ณ โรงแรมมิลิเนี่ยม ฮิลตัน เจริญนคร กรุงเทพมหานคร ก.วิทย์ โดย จิสด้า จัดสัมมนาทางวิชาการ สุวรรณภูมิกับการสร้างคุณค่าด้วยการเชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อรวบรวมข้อมูล และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทุกๆด้าน สำหรับใช้เป็นแนวทางด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

      วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง BB 202 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.

จิสด้า จัดสัมมนาแนวทางการให้บริการและการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำร่อง (GNSS)

    13 กันยายน 2559 ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จิสด้า จัดสัมมนาแนวทางการให้บริการและการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำร่อง (GNSS) โดยเชิญหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมแผนที่ทหาร เข้าร่วมกำหนดรูปแบบของหน่วยงา

GISTDA เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่การใช้งาน GIS ระดับองค์กร" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

GISTDA เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่การใช้งาน GIS ระดับองค์กร" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ นำโดย นายตติยะ ชื่นตระกูล ผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ GISTDA เป็นวิทยากรในหัวข้อ การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่อง GIS แก่ผู้เ

GISTDA ร่วมสัมมนา BOI นำเทคโนโลยี GIS สนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรม

      1 กันยายน 2559/ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI จัดสัมมนา “BOI กับการให้บริการแบบออนไลน์ ครั้งที่ 4” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดย  GISTDA แนะนำโครงการระบบส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ ให้กับนักลงทุน นักธุรกิจ แ

GISTDA ระดมความเห็นใช้ GI บริหารจัดการน้ำของประเทศตามแนวพระราชดำริ

      31 สิงหาคม 2559 ก.วิทย์ โดย GISTDA จัดประชุมระดมความเห็นการบูรณาการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศตามแนวพระราชดำริ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลา

GISTDA ใช้ภูมิสารสนเทศ...ส่งเสริมการตัดสินใจการลงทุนในอาเซียน

     เปิดฉากแล้วสำหรับงานสัมมนาบีโอไอกับการให้บริการแบบออนไลน์ ครั้งที่ 3 โดยปีนี้ GISTDA เตรียมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องอิมพิเรียลแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้คนให้ความสนใจเข้าร่วมง

GISTDA ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชน

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 แห่ง และบริษัท แลคตาซอย จำกัด จัดการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันทีที่ 22-26 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังห

GISTDA จัดสัมมนารับฟัง (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

        การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในประเทศไทย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวางอย่างมาก มีการลงทุนในการจัดสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยคุณภาพของข้อมูล รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลจะขึ้นอยู่กับงบประมาณ ภารกิจ และการ

GISTDA ร่วมกับ UNESCAP สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามภัยแล้ง ณ ประเทศเมียนมาร์

     GISTDA ร่วมกับ UNESCAP, National Remote Sensing Centre, ISRO, India จัดการฝึกอบรม “The Training Workshop for Regional Drought Mechanism in Myanmar” ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ เมืองเนบิดอว์ ประเทศเมียนมาร์  ภายใต้โครงการ Regional Drought Mechanism ที่ดำเนินการโดย UNESCAP เพื่อพัฒนาระบบต

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม