• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

จิสด้า จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศครั้งที่ 1/2560

    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.

GISTDA ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย พัฒนาและฝึกอบรมการใช้งาน ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเท Gistda และ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัด การ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ (Web Map Servi

ขับเคลื่อนนโยบายชาติด้วยแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

29 กันยายน 2560 ณ ห้องวิภาวดี บีซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ// กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ จัดสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายชาติด้วยแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 พร้อมย้ำชัด...

จิสด้า เปิดตัวระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศ

จิสด้า เปิดตัวระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศ

GISTDA ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาทและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ต่อยอดฐานข้อมูลท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับโครงการ Thailand Digital Tourism Center

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท Gistda ได้ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 150 คน เพื่อสนับสนุนข้อมูลท่องเที่

ผู้อำนวยการ จิสด้า มอบคู่มือการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศทางการทหารด้วยโปรแกรม ArcGIS ให้กับผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ทำการมอบ คู่มือการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศทางการทหารด้วยโปรแกรม ArcGIS ให้แก่ พลตรีอานนท์ คงสุข ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก หลังจากที่ได้มีการการดำเนินการภายใต้กรอบ

หลักสูตรการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 แห่ง ร่วมกันจัดฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันทีที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การปร

Building Efficiency of UAV Image Processing for ASEAN Countries

GISTDA ร่วมกับ UNITAR’s Operational Satellite Applications : (UNOSAT) และ ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Application (ARTSA) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ International Training Course on Building Efficiency of  UAV Image Processing for ASEAN Countries ระหว่างวันที่ 2

จิสด้าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานผู้ใช้งานระบบฯ ต่อร่างแนวทางในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

จิสด้า โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานผู้ใช้งานระบบฯ ต่อร่างแนวทางในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการด้านน้ำของประเทศและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม  2560 ณ ห้องลาดพร้าว 1-2 ชั

การประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจ เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ครั้งที่ 2/2560

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) : GISTDA ได้จัดประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม