• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2

ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2

การแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน (EEC Junior City Planner) จังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)

การแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน (EEC Junior City Planner) จังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)

การประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจ เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ครั้งที่ 1/2560

   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ได้จัดประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น.

GISTDA ร่วมประชุมหารือ และลงทะเบียนจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (Design By Agri-Map) พื้นที่สถานีสูบน้ำบ้านตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 หน่วยที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดนครราชสีมา (Single Command) และ GISTDA ได้ร่วมประชุมหาเพื่อดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (Design By Agri-Map) ซึ่งเป็นโครงการที่จะป

จิสด้าเสนอ "การใช้ข้อมูลสมุทรศาสตร์ ดาวเทียม และภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล" ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

     23 มิถุนายน 2560 ณ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จิสด้าเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 และได้เสนอในวาระ เรื่อง การใช้ข้อมูลสมุทรศาสตร์ ดาวเทียม และภูมิสารสนเทศในการบริหารจัด

จิสด้าร่วมสัมมนา "แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการผังเมืองเพื่อเป็นกรอบชี้นำและบูรณาการการพัฒนาประเทศ"

      23 มิถุนายน 2560 จิสด้าเข้าร่วมสัมมนา "แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการผังเมืองเพื่อเป็นกรอบชี้นำและบูรณาการการพัฒนาประเทศ" ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 รร.เซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กทม.

จิสด้าร่วมสัมมนาการบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม

19 มิถุนายน 2560 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การบูรณาการใช้ประโยชน์ ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ ภาพถ่ายดาวเทียม” ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งมีศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ป

หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 จิสด้า ได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (GIS for Civil Aviation Authority of Thailand) ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมีนางสาวปราณปริยา วงค์ษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้การต้อนรับ

จิสด้าลงตราด ใช้แผนที่จากดาวเทียมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน

     16 มิถุนายน 2560  จิสด้าได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ่าวตราด กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เพื่อนำเทคโนโลยีจากดาวเทียม ร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยจิสด้าได้จัดทำแผนที่บริเวณพื้นที่อ่

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม