• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

GISTDA ระดมความเห็นใช้ GI บริหารจัดการน้ำของประเทศตามแนวพระราชดำริ

      31 สิงหาคม 2559 ก.วิทย์ โดย GISTDA จัดประชุมระดมความเห็นการบูรณาการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศตามแนวพระราชดำริ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลา

GISTDA ใช้ภูมิสารสนเทศ...ส่งเสริมการตัดสินใจการลงทุนในอาเซียน

     เปิดฉากแล้วสำหรับงานสัมมนาบีโอไอกับการให้บริการแบบออนไลน์ ครั้งที่ 3 โดยปีนี้ GISTDA เตรียมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องอิมพิเรียลแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้คนให้ความสนใจเข้าร่วมง

GISTDA ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชน

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 แห่ง และบริษัท แลคตาซอย จำกัด จัดการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันทีที่ 22-26 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังห

GISTDA จัดสัมมนารับฟัง (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

        การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในประเทศไทย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวางอย่างมาก มีการลงทุนในการจัดสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยคุณภาพของข้อมูล รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลจะขึ้นอยู่กับงบประมาณ ภารกิจ และการ

GISTDA ร่วมกับ UNESCAP สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามภัยแล้ง ณ ประเทศเมียนมาร์

     GISTDA ร่วมกับ UNESCAP, National Remote Sensing Centre, ISRO, India จัดการฝึกอบรม “The Training Workshop for Regional Drought Mechanism in Myanmar” ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ เมืองเนบิดอว์ ประเทศเมียนมาร์  ภายใต้โครงการ Regional Drought Mechanism ที่ดำเนินการโดย UNESCAP เพื่อพัฒนาระบบต

GISTDA ร่วมกับ UNESCAP สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามภัยแล้ง ณ ประเทศกัมพูชา

      GISTDA ร่วมกับ UNESCAP, the Institute of Remote Sensing and Digital Earth (RADI) และ Ministry of Water Resources and Meteorology off Cambodia จัดการฝึกอบรม “The Training Workshop for Regional Drought Mechanism in Cambodia” ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2559 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  ภายใต้โ

ใช้ภูมิสารสนเทศเป็นกลไกหลักแก้ปัญหาชุมชน ลดพื้นที่ปลูกพืชไร่พืชล้มลุกในเขตป่าแม่แจ่ม

       9 ก.ค.

GISTDA ฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ GMIS เพื่อการบริหารจัดการโครงการ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

     วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 GISTDA ได้ฝึกอบรมการใช้งาน “ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา หรือ GMIS (Geo-informatics Management Information System)” http://gmis.chaipat.or.th ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ซอย

ใช้ข้อมูลดาวเทียมเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรไทย

          วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 GISTDA ร่วมกับ Centre Nationald”Etudes Spatiales (CNES) และสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดสัมมนา “การส่งเสริมการบริหารเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีอวกาศ” โดยได้รับเกียรติจาก H.E.Mr.Gilles GARACHON เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย แ

สทอภ. ผนึกกำลัง ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา จัดการสัมมนา “แผนงานการศึกษาด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต: อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Future Technology for Aviation/Aerospace)”

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ตระหนักถึงความจำเป็นในการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Aviation/Aerospace) จึงได้จัดการสัมมนา “แผนงานการศึกษาด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต: อุตสาหกรรมการบิน

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม