• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

จิสด้า จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 “ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าวฯ

   20 พฤษภาคม 2560 จิสด้า จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 “ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าวฯ โดยมี นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐก

หารือการจัดตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติ

9 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม และจิสด้า หารือร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปการจัดตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติปี 2560 - 2579 ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติในเดือนมิถ

จิสด้านำข้อมูลเทคโนโลภูมิสารสนเทศ แก้ไขปัญหาตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

     วันพุธที่ 26 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านแหลมจ.เพชรบุรี  จิสด้าร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดทำแผนการจัดการน้ำ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เริ่มแล้วกับ!! การแข่งขันพัฒนา web application with gistda portal ของภาคใต้

เริ่มแล้วกับ!! การแข่งขันพัฒนา web application with gistda portal ของภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากท่าน อ.อานันต์ คำภีระ มาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบก่อนการแข่งขันให้กับพวกเรา และต้องขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาตใต้ ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง...

เจาะลึกในทุกประเด็นของโครงการ National Space Exploration 2017

     พลาดไม่ได้กับการเจาะลึกในทุกประเด็นของโครงการ National Space Exploration 2017 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.00 น.

สัมมนา "ยุทธศาสตร์อวกาศ 20 ปี"

          ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า// คณะอนุกรรมการปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย จัดสัมมนายุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อรับฟังความคิดเห็น เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และรวบรวมแผนงาน/โครงการ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลย

ประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

จิสด้านำข้อมูลเทคโนโลภูมิสารสนเทศ แก้ไขปัญหาตำบลบางตะบูน จ.เพชรบุรี

            วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  จิสด้าร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดทำแผนการจัดการน้ำ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

จิสด้าร่วมประชุม "คณะทำงานประสานการแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้"

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560  จิสด้าเข้าร่วมประชุม "คณะทำงานประสานการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งบูโด-สุไหงปาดี พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมปัญจพร อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. จ.ยะลา ทั้งนี้ สทอภ.

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม