• ภาษาไทย
  • English

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

จิสด้าเสนอ "การใช้ข้อมูลสมุทรศาสตร์ ดาวเทียม และภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล" ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

     23 มิถุนายน 2560 ณ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จิสด้าเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 และได้เสนอในวาระ เรื่อง การใช้ข้อมูลสมุทรศาสตร์ ดาวเทียม และภูมิสารสนเทศในการบริหารจัด

จิสด้าร่วมสัมมนา "แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการผังเมืองเพื่อเป็นกรอบชี้นำและบูรณาการการพัฒนาประเทศ"

      23 มิถุนายน 2560 จิสด้าเข้าร่วมสัมมนา "แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการผังเมืองเพื่อเป็นกรอบชี้นำและบูรณาการการพัฒนาประเทศ" ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 รร.เซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กทม.

จิสด้าร่วมสัมมนาการบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม

19 มิถุนายน 2560 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การบูรณาการใช้ประโยชน์ ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ ภาพถ่ายดาวเทียม” ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งมีศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ป

หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 จิสด้า ได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (GIS for Civil Aviation Authority of Thailand) ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมีนางสาวปราณปริยา วงค์ษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้การต้อนรับ

จิสด้าลงตราด ใช้แผนที่จากดาวเทียมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน

     16 มิถุนายน 2560  จิสด้าได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ่าวตราด กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เพื่อนำเทคโนโลยีจากดาวเทียม ร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยจิสด้าได้จัดทำแผนที่บริเวณพื้นที่อ่

การเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (Internet GIS and Web Map Server)

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 จิสด้า ได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อ การเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (Internet GIS and Web Map Server) ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้บ

การประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

     7 มิถุนายน 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น/ ช่วงเช้า ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ย

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.

จิสด้าเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียน หรือ After Action Review : AAR

    วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จิสด้าเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียน หรือ After Action Review : AAR การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม